กองทุนหลักสูตรรังสีเทคนิค ม.สงขลานครินทร์

กองทุนหลักสูตรรังสีเทคนิค ม.สงขลานครินทร์

กองทุนเพื่อการศึกษาหลักสูตรรังสีเทคนิค ม.สงขลานครินทร์

               

                ความเป็นมา

                        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 5(3/2557) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 359(6/2557) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 8(2/2558) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 366 (4/2558) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ในคราวประชุม ครั้งที่ 11-1/2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

              

               วัตถุประสงค์ของกองทุน

  1. ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีและหรือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2. ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพรังสีเทคนิค
  3. ให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อดำเนินการกิจกรรมสาธารณประโยชน์
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมให้แก่นักศึกษารังสีเทคนิค

 

มาร่วมกันระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาจากภาครัฐและเอกชนเพื่อนำเงินบริจาคจากกองทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้เด็กไทยพัฒนารังสีเทคนิค  โดยการโอนเงินผ่าน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เลขที่  565-478658-7

ชื่อบัญชี  “ กองทุนเพื่อการศึกษาหลักสูตรรังสีเทคนิค ม.อ. (Radiological Technology PSU Educational Fund) ”

 

     ติดต่อสอบถามได้ที่

ผู้ประสานงาน : คุณพาอีหม๊ะ เจะสา

หลักสูตรรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ชั้น 2 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7445-1529  หรือ หมายเลขภายใน 1529

Related Articles

Information

ผู้ประสานงาน : คุณอารียา อนุสาร

หลักสูตรรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ชั้น 2 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7445-1529  หรือ หมายเลขภายใน 1529

สถิติการผู้เข้าชม

Thailand 64.5% Thailand
United States 24.6% United States
unknown 6.4% unknown
Canada 2.2% Canada

Total:

13

Countries
002661
Today: 33
This Week: 33
This Month: 277