เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถวิชาชีพรังสีเทคนิค

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชา รังสีเทคนิค


๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา


ภาษาไทย: รังสีเทคนิค


ภาษาอังกฤษ: Radiological Technology หรือ Radiologic Technology

 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา


ชื่อเต็มภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสเทคนิค


ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (รังสีเทคนิค)


ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Radiologic Technology) or (RadiologicalTechnology)

 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Radiologic Technology) or (Radiological Technology)

Related Articles

Information

ผู้ประสานงาน : คุณอารียา อนุสาร

หลักสูตรรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ชั้น 2 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7445-1529  หรือ หมายเลขภายใน 1529

สถิติการผู้เข้าชม

Thailand 62.0% Thailand
United States 25.4% United States
unknown 7.6% unknown
Canada 2.5% Canada

Total:

19

Countries
004593
Today: 2
This Week: 77
This Month: 11