โครงงานนักศึกษารังสีเทคนิค มอ.

โครงงานนักศึกษารังสีเทคนิค มอ.

 

ผลงานของนักศึกษารังสีเทคนิค มอ. รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564

 

ผู้ร่วมโครงการ ชื่อโครงการ  

น.ส.อภิสรา พะสะโร และ นาย วิธวิทย์ แซ่ลิ่ม

โปรแกรมอตโนมัตัวิเคราะห์ผลการควบคุมคุณภาพความสอดคล้องของแนวลำรังสีกับลำแสงในระบบดิจิทัลเอกซเรย์

(Automatic QC Analysis of collimator and beam alignment Program in DR system )

----------------------------------------------------------------

 
นาย ศุภวิชญ์ เครือบวรรัฐ และนาย ณัฐปคัลภ์ จิตรานนท์

เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงจำลองการตรวจกระดูกสันหลังส่วนเอวด้วยเอกซเรย์ คลื่น แม่เหลกไฟฟ้า สาหรับการเรียนของนักศึกษารังสีเทคนิค

(Virtual Reality Simulation in MRI lumbar Spine for Education of Radiological technologist’s student)

----------------------------------------------------------------

น.ส.ณัฐริกา  ฤทธิ์เทวา และ นายเจษฎา  นนทสิทธิ์,

น.ส อัญชิษฐา มะลิฉ่ำ

การคำนวณปริมาตรตับจากภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน Hepatobiliary phase หลังฉีด

Gd-EOB-DTPA Volumetric segmentation of liver in hepatobiliary phase of Gd-EOB-DTPA enhanced MRI

----------------------------------------------------------------

นาย ศิวพงษ์ สังข์ด้วง และ นาย สุรดิษ หอมกลิ่น

การพัฒนาสือการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์สามมิติด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่องหลักการทำงานและส่วนประกอบของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดสองค่าพลังงาน

 (The development of 3D interactive learning media using augmented reality technology about basic principles and instruments of dual energy computed tomography)

----------------------------------------------------------------

น.ส.นงนภัส นันทะศรี และ น.ส. พิชชานันทิ์ คงชัยวัชร์

นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพเอกซเรย์เชิงกรานในท่า inlet และ outlet ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

(The innovation of pelvis inlet and outlet positioning x-ray at Songklanagarind Hospital)

----------------------------------------------------------------

น.ส.ศิรภัสสร  เชาว์นิธิศักดิ์ และ น.ส.อนรรฆวี  พรหมจนทร์

การเรียนรู้เชิงลึกในการตรวจจับหินปูนบนภาพเอกซเรย์เต้านม สำหรับผู้ป่วยที่ ผ่านการตรวจเจาะชิ้นเนื้อเต้านม ณ ศูนย์ถันยเวชช์ โรงพยาบาลสงขลานครนทร์

(Deep Learning in Calcifications Detection in Mammogram Image for Patient under Stereotactic Biopsy at Tanyawej Center, Songklanagarind Hospital)

----------------------------------------------------------------

น.ส.ญาณิตตา พุทธิศาวงศ์ และ น.ส.ภาสินี คงปราบ

การตรวจจับภาวะเลือดออกในสมองในภาพเอกซเรยคอมพิวเตอร์ส่วนหัวของผู้ป่วยที่ เป็นโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้การเรียนรู้ เชิงลึก ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

(The detection of ์ hemorrhage on head computed tomography of stroke patients by using deep learning at Songklanagarind hospital )

----------------------------------------------------------------

น.ส.พัทธนันท์ จันทร์เวชวิโรจน์ และ น.ส.อัญธิกา เขียวขำ

การศึกษาระดับปริมาณรังสีอ้างอิงสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมด้วยเครื่องเอกซเรย์เตานมระบบดิจิทัล ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร

(Local Diagnostic Reference Levels  for breast screening using Digital Mammography at Songklanagarind Hospital )

----------------------------------------------------------------

น.ส.มาวารี ฤดูดี และ น.ส.เมตาปราณ แซ่ตัน

การประเมินความคลาดเคลื่อนจากการจัดท่าของผู้ป่วยมะเร็งเตานมเพศหญิงที่ใช้รังสีรักษา  ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

(Setup Error Assessment of Female Breast Cancer ์ Radiotherapy at Sonklanagarind Hospital)

----------------------------------------------------------------

น.ส.จรรยพร ทองแท้ และ น.ส.ธนพรรณ อยู่สุข

การประเมินความคลาดเคลื่อนในการจัดท่าของหน้ากากยึดตรึงไทป์เอส สาหรับการฉายรังสี มะเร็งศรีษะและลำคอ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

(Assessment of Setup error for Type-S™ thermoplastic masks in head and neck cancer radiotherapy at Songklanagarind Hospital)

----------------------------------------------------------------

น.ส.นิชมน วันเอเลาะ และ น.ส.มุมตาซ วามุ

การประเมินความคลาดเคลื่อนของการจัดท่าในการฉายรังสีรักษามะเร็งลำาไส้ตรง ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

( Evaluation of setup errors in rectal cancer  radiotherapy at Songklanagarind Hospital)

----------------------------------------------------------------

น.ส. นภัสวรรณ  บุญนวล และ น.ส. อลิษา จันทร์ศรี

การศึกษาปริมาณรังสีของระบบภาพนำวิถีจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ลำรังสีรูปกรวย ในรังสีรักษา

(The study of imaging dose from cone -beam computed tomography in image-guided radiotherapy)

----------------------------------------------------------------

 

 

ผลงานของนักศึกษารังสีเทคนิค มอ. รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563

 

ผู้ร่วมโครงการ ชื่อโครงการ  

น.ส.นิชนันท์ ขวัญทอง และ นส.นูรนาเดีย กูบกระบี่

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างภาพเสมือนจริงในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนเว็บไซต์ เรื่อง หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ของเครื่องสร้างภาพด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า

The Application of augmented reality for developing web-based learning about the principles of basic MRI physics

----------------------------------------------------------------

 
น.ส.ปิณชาน์ ทองเจือเพชร และ นส.อัคเรศ จินดารัตน์

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การตรวจสมองแบบมาตรฐานด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

The application of Virtual Reality for developing learning media about Standardized MRI protocol for Brain at Prince of Songkla University

----------------------------------------------------------------

 
น.ส.กิ่งรดา บัวรัตนกาญจน์ และ นส.อัญชิสา วศินานนท์ และ นส.ปณัฏฐา ดำทองเสน

การศึกษาประสิทธิภาพของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเชิงลึกในการตรวจจับหินปูนของภาพเอกซเรย์เต้านม

Breast Micro-Calcification Detection from Mammograms using Deep Convolutional Neural Network.

----------------------------------------------------------------

 
น.ส.กรภัทร พันธุ์อุบล และ  นส.กมลชนก หมดมลทิน

การศึกษาระดับปริมาณรังสีอ้างอิงสำหรับผู้ป่วยที่มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล ณ ศูนย์ถันยเวชช์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Local Diagnostic Reference Levels for screening mammography at Tanyawej Breast Center in Songklanagarind Hospital.

----------------------------------------------------------------

 
นส.โชติกา นิวาสวุฒิกิจ และ  นส.ฮัสลินดา ปาติ 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณหาค่า Optimization Administered Activity ที่สัมพันธ์กับค่า BMI ในผู้ป่วย Bone Scan

Development of a computer program to calculate the optimization administered activity related with BMI in bone scan patients.

----------------------------------------------------------------

 

พัณณิตา พัฒนทิพากร และ นส.รวินท์นิภา เทพเสาร์ และ 

นส.นันญ์ชนัต ทิพย์เนตรสกุล

การประเมินการลดสัญญาณรบกวนจากโลหะด้วยภาพเสมือนโดยการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบสองค่าพลังงานจากหุ่นจำลองส่วนข้อศอกที่ใส่โลหะ

Evaluation of Metallic Artifacts Reduction from virtual monochromatic image using spectral CT with metallic implant in elbow phantom.

----------------------------------------------------------------

 
นส. กนกขวัญ ชูบุญลาภ และ นส.ณัฐฐิตา แก้วละเอียด 

การประเมินปริมาณรังสีขนาดเฉพาะในส่วนศีรษะของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับจากการตรวจเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ โดยใช้ค่าแก้จากรายงาน AAPM ฉบับที่ 293

Size-Specific Dose Estimates(SSDE) for Head CT in Pediatric Patients by using conversion factor from AAPM No.293

----------------------------------------------------------------

 
น.ส.ภัควิภา วัชระศิรานนท์ และ นส.พิมพ์ปวีณ์ อินสว่าง 

การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ Acrylonitrile butadiene styrene ในการประดิษฐ์อุปกรณ์ยึดตรึงทารกสำหรับการถ่ายเอกซเรย์บริเวณทรวงอก

A study of properties of Acrylonitrile butadiene styrene for immobilization device for neonates in chest radiography.

----------------------------------------------------------------

 
น.ส.สุมาดี สายโสม และ  นส.นิจวรีย์ จันทร์มณี 

การประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันรังสีจากแผ่นยางผสมบิสมัทปริมาณสูงสำหรับงานด้านรังสีวินิจฉัย

The invention of rubber mixed with high loading bismuth for radiation protection in diagnostic x-ray.

----------------------------------------------------------------

 
น.ส.สุพิชชา ทิพย์บุญแก้ว และ นส.สุวิมล พิมประวัติ

การประเมินกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเฮาน์สฟิลด์ยูนิตกับความหนาแน่นอิเล็กตรอนของภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ลำรังสีรูปกรวยในการคำนวณปริมาณรังสี

Assessment of Hounsfield Units to electron density calibration curve in cone-beam computed tomography images based dose calculation.

----------------------------------------------------------------

 
น.ส.บุญรัตน์ บุญทอง และ นส.สกุลกาญจน์ อินทร์แก้ว 

การศึกษาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นการเรียนการสอน เรื่องการจัดท่าถ่ายภาพทางรังสีของกะโหลกศีรษะและกระดูกใบหน้าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

The effectiveness of education application for radiographic positioning of skull and facial bone on mobile device.

----------------------------------------------------------------

 
 

 

 

ผลงานของนักศึกษารังสีเทคนิค มอ. รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

 

ผู้ร่วมโครงการ ชื่อโครงการ  
นางสาวอัฟนาน เซียว  และ นางสาวณัฐกานต์ อัศวนุรักษ์ 

ปรแกรมวิเคราะห์ผลการควบคุมคุณภาพของภาพแบบอัตโนมัติในระบบดิจิทัลเอกซ์เรย์

Automatic QC Analysis Program in Digital Radiography System

----------------------------------------------------------------

 
นายธนกฤต ชาญชญานนท์  และ นายอัฟฟาน บือราเฮง

โปรแกรมสำหรับการเชื่อมต่อภาพเอกซเรย์แบบอัตโนมัติด้วยเทคนิคการตรวจจับแบบฮาร์ริส

Automatic stitching program of x-ray images by Harris corner  detection

----------------------------------------------------------------

 
นางสาวกานต์มณี ปานนิล และ นายมนตรี ดีหมัด

การทดสอบโปรแกรมกำหนดขอบเขตของกล้ามเนื้อบนภาพ CT โดยใช้เทคนิค region growing เพื่อช่วยในการวิณิจฉัยภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย

comparison of semi-automatic region growing for paravertebral muscles analysis with manual in CT images

----------------------------------------------------------------

 
นางสาวศรีปัญญา  ชัยเพชร  และ นางสาวอิสรีย์  กฤดาภรณ์ 

การสร้างสื่อการเรียนรู้บนเว็บไซต์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือนจริง เรื่อง อันตรกิริยาพื้นฐานของโฟตอนต่อสสาร สำหรับนักศึกษารังสีเทคนิค

Creating web-based learning from using augmented reality (AR) about basic interaction of photon with matter for radiological students” interaction of radiation with matter for radiological students.

----------------------------------------------------------------

 

นางสาวชลิยา เอี่ยมสุทธิ์ และ นางสาวฟาดีละห์ บาราเฮง และ

นางสาวสุธารส ปติโนธรรม 

ศึกษาคุณภาพของภาพโดยใช้โปรโตคอลศีรษะและลำคอของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

Study Image Quality Using Head and Neck Protocol Songklanagarind Hospital.

----------------------------------------------------------------

 
นางสาวกุสุมนิภา  วงศ์สุวรรณ  และ นางสาวจิรฐาจันทรภักดี 

การประเมินวิธีการวัดความคงที่ของลำรังสีในการทำประกันคุณภาพรายวัน  

 EVALUATION OF METHOD FOR MEASURING OUTPUT CONSTANCY IN ROUTINE DAILY QA.

----------------------------------------------------------------

 

นางสาวชินา ลออพิพัฒน์ และ นายณัฐภัทร สุวรรณชาตรี

 

อุปกรณ์ช่วยยึดตรึงทารกในการถ่ายภาพเอกซเรย์บริเวณทรวงอก และช่องท้อง

----------------------------------------------------------------

 
นายพงศ์พล ลิมป์พรวิเชียร และ นายวัชรากร ปานเนียม

ปัจจัยและแนวทางการลดการถ่ายภาพเอกซเรย์ซ้ำในระบบเอกซเรย์ดิจิตอลของการถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกและเข่าท่ายืนด้านข้าง ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

The factors and guideline for reducing image retake in Digital Radiography of Chest PA Upright and Knee Lateral Standing at Songklanakarind Hospital.

----------------------------------------------------------------

 
นางสาวแวนูรฮายาตี มูนะ  และ นางสาวอัสมา หะยีเซะ

การประเมินปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยเด็กขนาดต่างๆได้รับจากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนทรวงอกเเละช่องท้อง

Size-Specific Dose Estimates fo chest and abdominal CT in pediatric patients.

----------------------------------------------------------------

 
นางสาวจินต์จุฑา เพ็ชรสุวรรณ และ นางสาวอนันตญา เส็นขาว

การเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล แบบ 2 มิติ ระหว่างศูนย์ถันยเวช และศูนย์บริการพิเศษรังสีวินิจฉัย ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

The comparison of the average glandular dose in two dimensional digital mammography between Thanyavej Center and Diagnostic Radiology excellent Service Center at Songklanakarind hospital.

----------------------------------------------------------------

 
นางสาวกชวรรณ โกประวัติ และ นางสาวชนาภา ฟุ้งชูเกียรติ

การเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมระบบ 3 มิติ

The comparison of the average glandular dose in digital tomosynthesis between Thanyavej Center and Diagnostic Radiology excellent Service Center at Songklanakarind hospital.

----------------------------------------------------------------

 
 

 

 

Related Articles

Information

ผู้ประสานงาน : คุณอารียา อนุสาร

หลักสูตรรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ชั้น 2 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7445-1529  หรือ หมายเลขภายใน 1529

สถิติการผู้เข้าชม

Thailand 62.0% Thailand
United States 25.4% United States
unknown 7.6% unknown
Canada 2.5% Canada

Total:

19

Countries
004593
Today: 2
This Week: 77
This Month: 11