Programme Learning Outcomes: PLOs

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

(Programme Learning Outcomes: PLOs)

Download 20PLOs

กองทุนหลักสูตรรังสีเทคนิค ม.สงขลานครินทร์

กองทุนหลักสูตรรังสีเทคนิค ม.สงขลานครินทร์

กองทุนเพื่อการศึกษาหลักสูตรรังสีเทคนิค ม.สงขลานครินทร์

               

                ความเป็นมา

                        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 5(3/2557) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 359(6/2557) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครั้งที่ 8(2/2558) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 366 (4/2558) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ในคราวประชุม ครั้งที่ 11-1/2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

              

               วัตถุประสงค์ของกองทุน

  1. ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีและหรือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2. ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพรังสีเทคนิค
  3. ให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อดำเนินการกิจกรรมสาธารณประโยชน์
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมให้แก่นักศึกษารังสีเทคนิค

 

มาร่วมกันระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาจากภาครัฐและเอกชนเพื่อนำเงินบริจาคจากกองทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้เด็กไทยพัฒนารังสีเทคนิค  โดยการโอนเงินผ่าน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เลขที่  565-478658-7

ชื่อบัญชี  “ กองทุนเพื่อการศึกษาหลักสูตรรังสีเทคนิค ม.อ. (Radiological Technology PSU Educational Fund) ”

 

     ติดต่อสอบถามได้ที่

ผู้ประสานงาน : คุณพาอีหม๊ะ เจะสา

หลักสูตรรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ชั้น 2 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7445-1529  หรือ หมายเลขภายใน 1529

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถวิชาชีพรังสีเทคนิค

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชา รังสีเทคนิค


๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา


ภาษาไทย: รังสีเทคนิค


ภาษาอังกฤษ: Radiological Technology หรือ Radiologic Technology

 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา


ชื่อเต็มภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสเทคนิค


ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (รังสีเทคนิค)


ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Radiologic Technology) or (RadiologicalTechnology)

 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Radiologic Technology) or (Radiological Technology)

Information

ผู้ประสานงาน : คุณพาอีหม๊ะ เจะสา

หลักสูตรรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ชั้น 2 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7445-1529  หรือ หมายเลขภายใน 1529