มคอ2.หลักสูตรรังสีเทคนิค

มคอ.2 : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

>>>>>>https://drive.google.com/file/d/1-LbgUC7EtWMZ01B44_3OFfeIOjdHZUy7/view?usp=sharing

Related Articles

Information

ผู้ประสานงาน : คุณพาอีหม๊ะ เจะสา

หลักสูตรรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ชั้น 2 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7445-1529  หรือ หมายเลขภายใน 1529