Consurtium14 RT

การจัดสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิต สาขารังสีเทคนิคได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 14  ภายใต้หัวข้อ “เนื้อหารายวิชาที่ใช้สอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 12/1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันที่ร่วมสัมมนา ครั้งนี้ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยรามคำแหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาครั้งนี้ สำหรับรูปแบบการสัมมนาประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปรายกลุ่มร่วมกันระหว่างสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตฯ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิจารณาเนื้อหารายวิชาที่ใช้สอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ของแต่ละรายวิชา อันนำไปสู่การได้มาของกรอบเนื้อหารายวิชาที่จะใช้สอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค ที่สอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาแต่ละรายวิชา และสถาบันฯ ที่มีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นพื้นฐานเดียวกัน

Related Articles

Information

ผู้ประสานงาน : คุณพาอีหม๊ะ เจะสา

หลักสูตรรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ชั้น 2 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7445-1529  หรือ หมายเลขภายใน 1529