เกี่ยวกับหลักสูตร

About Us

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570

พันธกิจ

  • พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล
  • พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ
  • พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ
Accordion Title

คณาจารย์หลักสูตรรังสีเทคนิค มอ.

Image

อาจารย ดร.นิภา ชุมสุวรรณ์ ประธานหลักสูตรรังสีเทคนิค มอ

Image

อาจารย์จิตรชญา สุวรรณรักษา

Image

อาจารย์เสาวภาคย์ ย้อยแก้ว

Image

อาจารย์สมบัติ ลีลาเกียรติไพบูลย์

Image

อาจารย์จงวัฒน์ ชีวกุล

Image

อาจารย์ฉัตรสุดา ส่งแสง

Image

อาจารย์นัที อินา

Image

อาจารย์วาสินี เที่ยงสุข

Image

อาจารย์ ดร.สุภลักษณ์ คำเรือง มาร์แชลล์

บุคลากรในหลักสูตรรังสีเทคนิค มอ.

Image

นางสาอารียา อนุสาร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Information

ผู้ประสานงาน : คุณอารียา อนุสาร

หลักสูตรรังสีเทคนิค ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาคารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ชั้น 2 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7445-1529  หรือ หมายเลขภายใน 1529